Til hovedinnholdet

Fornebustranda marina

Marina i Rolfsbukta

En marina ved Sjøflyhavna Kro og Rolfsbukta. De rundt 700 båtplassene vil bidra til å skape et flott maritimt miljø på Fornebulandet. Marinaen vil ha en solid, flytende molo som kan stå imot sterk vind og store bølger.

Rådmannen mener at en her står overfor en avveiing mellom ulike hensyn som helt eller delvis berører allmennhetens interesser. På den ene siden vil en marina legge beslag på og privatisere store arealer i sjø og på land som i kommunedelplanen er tiltenkt brukt til grøntområde/sjøaktivitet/bading for kommunens befolkning. Det er også uklart i hvilken grad en marina kan sikre at de rekreasjonsmessige kvaliteter som den påtenkte moloen skulle skape, faktisk kommer på plass.

På den annen side har kommunen her en mulighet til å regulere inn og imøtekomme behov for båtplasser i fjordbassenget med 720 båtplasser til de som har båt og økonomisk evne til å kjøpe/leie båtplass.

 

I avveiingen mellom disse to hensyn mener rådmannen at det første hensynet må gå foran idet fremskaffelse av båtplasser for et begrenset antall brukere ikke kan anses som en viktig kommunal oppgave veiet opp mot generell tilrettelegging av friluftsaktivitet for en økende befolkning. Rådmannen mener derfor at det opprinnelige forslag til regulering - med friluftsområde, seilsportsenter og fergeleie/maritimt beredskap - nå bør blir gjenstand for fornyet vurdering med sikte på ferdigstillelse til behandling i planutvalg og kommunestyre.

 

Det bør vurderes hvorvidt kommunen bør ha en mer aktiv rolle ved utformingen av dette området. Det kan vurderes hvorvidt kommunen bør søke å overta de sjønære arealene eller eventuelt de arealene som er tiltenkt et seilsportssenter. På denne måten kan kommunen få kontroll over et område som kan sikres en stor grad av åpenhet for allmennheten.”